RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe

  • Administrator danych osobowych KNESS Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-131, przy ulice Żmigrodzkiej 244 jest Administratorem Twoich danych osobowych.
  • Współadministratorzy danych osobowych – nie mamy.
  • Administrator danych: jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego. jest odpowiedzialny za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw.
  • Punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych. Punktem tym jest adres naszej siedziby wskazany w pkt 1.
  • Cele i podstawy przetwarzania W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy, Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: Podstawowe dane identyfikacyjne takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres email. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, Finansowe dane identyfikujące, Umowy oraz ugody,
  • Odbiorcy danych Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu; firmom świadczącym usługi teleinformatyczne oraz wsparcia IT; firmom świadczącym usługi obsługi księgowej; firmom świadczącym obsługę prawną; innym niezależnym odbiorcom tj, podmiotom z naszej grupy kapitałowej.
  • Okres przechowywania danych Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
  • Twoje prawa: Przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać od nas w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (format „csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  • Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Ciebie danych jest: wymogiem ustawowym warunkiem zawarcia umowy.